Międzynarodowe Standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)

Oferta jest nieaktualna
Rodzaj: szkolenie kurs
Tryb:dzienny
Tematyka:Księgowość, kadry i finanse

Program

. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – istota, cele, tematyka, struktura i zasad sprawozdawczości według MSR/MSSF

II. Nadrzędne zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych

III. Prezentacja sprawozdania finansowego (MSR 1, MSR 33, MSR 34) – omówienie części składowych:
- sprawozdanie z pozycji finansowej przedsiębiorstwa (wcześniej: bilans)
- sprawozdanie z całkowitego dochodu (wcześniej: rachunek zysków i strat)
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
- śródroczna sprawozdawczość...

Rozwiń program

Uczestnicy:pracownicy działów finansowo-księgowych, osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę w zakresie księgowych aspektów ujmowania i wyceny aktywów i pasywów w świ
Warunki przyjęcia:Przesłanie formularza zgłoszeniowego
Dyplom:Certyfikat ukończenia szkolenia Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia dla 2-3 osób, jak również w formie zamkniętej, dostosowanego do Państwa potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z opiekunem szkolenia.

Terminy

Brak podanych terminów.


Tagi: mssf

Ostatnia aktualizacja: 24 luty 2020


Dołącz do nas!