Empatia i Sztuka Życia. Kompetencje społeczne poprzez Komunikację Bez Przemocy*

Empatia i Sztuka Życia. Kompetencje społeczne poprzez Komunikację Bez Przemocy*

(Empathy and Art of Life. Social Competencies through Non-Violent Communication) to projekt UE, realizowany a ramach programu GRUNDTVIG Learning Partnerships, którego polskim partnerem jest łódzka Fundacja EURO-EDUKACJA.

Tło

Społeczny (s)pokój jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniają się do pomyślnego rozwoju społeczeństw. Wciąż jednak spotykamy się z przejawami przemocy fizycznej i psychicznej, które stoją na przeszkodzie swobodnego rozwoju talentu i potencjału ludzkiego. Przemoc nie skutkuje jedynie fizycznym uszkodzeniem lub zniszczeniem (ciała, mienia), lecz dominuje w procesach komunikacji, np. werbalnej, kiedy to ludzie starają się "wygrać" za wszelką cenę, co prowadzi do łatwych osądów, upokorzeń lub wykluczenia, w realnej czy wirtualnej przestrzeni, a czynią to w świadomy bądź nieświadomy sposób.

Kształcenie dorosłych powinno wspierać edukację społeczną w obszarze komunikacji, co oznacza promowanie postaw obywatelskich wykluczających przemoc. Należy promować demokrację i pokojowe rozwiązywanie problemów w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt

Partnerstwo projektu NVC tworzą instytucje z 6. krajów Zachodniej i Wschodniej Europy.
Wszystkie te organizacje zajmują się pracą z grupami osób defaworyzowanych. Pomagają im wzmocnić kompetencje społeczne i obywatelskie, pielęgnować wartości humanistyczne, empatię, jak również wzmacniać poczucie własnej wartości, poprzez stosowanie m.in. metody opartej na teorii Porozumienia Bez Przemocy (NVC), rozwiniętej przez Marshalla B. Rosenberga.

Mając na uwadze doświadczenia organizacji partnerskich, obszarami naszego szczególnego zainteresowania jest komunikacja w relacjach między płciami, w środowisku rodzinnym, w środowisku osób zatrudnionych i niezatrudnionych, jak również w obszarze Internetu i mediów społecznościowych.

Tematem przewodnim naszych działań jest uczenie się w środowisku międzykulturowym – w kontekście multikulturowości krajów partnerskich, jak i całej wielokulturowej Europy.

Obywatele współczesnych społeczeństwach muszą poradzić sobie z różnicami między (formalnie) równymi sobie osobami, a różniące ich kwestie powinni rozpatrywać w sposób pokojowy, do czego konieczne są odpowiednie kompetencje.

W związku z tym naszym celem jest wspieranie grup docelowych w wypracowaniu narzędzi komunikacyjnych, opartych o ich własne doświadczenia, które pozwolą im porozumiewać się bez przemocy.

Praktyka korzystania z tych narzędzi będzie się odbywała podczas działań lokalnych, jak również przy okazji międzynarodowych spotkań projektu. Część ćwiczeń będzie dokumentowana i będzie się można z nimi zapoznać na platformie Modle, co przyczyni się do rozwoju wirtualnej komunikacji zarówno między uczniami, jak i trenerami, a także do lepszego opanowania umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami.

Ćwiczenia będą podstawą do zapoznania się z podstawowymi założeniami Porozumiewania się Bez Przemocy, jako narzędzia, które może być elementem europejskiej edukacji dorosłych.

Udokumentowane działania lokale i międzynarodowe będą zamieszczane na stronie internetowej projektu, a ich rezultaty zaprezentowane na sympozjum na zakończenie projektu. Aby zapewnić jak najwyższą jakość naszym działaniom, profesjonalni trenerzy zajmują się stałym monitoringiem i ewaluacją całego procesu, wymieniają się doświadczeniami, jak również promują idee projektu wśród jak największej liczby zainteresowanych osób.

Grupy docelowe to m.in.:
- osoby z trudnościami edukacyjnymi, samotni rodzice, bezrobotne kobiety, uchodźcy/obywatele ze środowisk migracyjnych, a także uczący się, który stają w obliczu wykluczenia społecznego;
- rodzice i dzieci, którzy doświadczyli przemocy w różnej postaci, np. doświadczyli przemocy w rodzinie, zetknęli się z przestępstwami związanymi z narkotykami;
- ofiary rasizmu czy seksizmu (np. w miejscu pracy).

Wspólnym produktem projektu będzie PRZEWODNIK o tym, jak empatia i komunikowanie się bez przemocy może ułatwić wspólne życie osób z różnych grup społecznych.

Partnerstwo projektu:
Lila Offensive e.V. / Projekt Frauenkreise, Berlin, Niemcy
Fondazione Franceschi Onlus, Florencja, Włochy
Fundacja Euro Edukacja, Łódź, Polska
WELLFIELD EDUCATION, Londyn, UK
Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis, Pažagieniai, Litwa
Centre social la Garde, Marsylia, Francja

* Projekt opiera się luźno na elementach Metody NVC Marshall’a Rosenberga.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.


Źródło: Fundacja Euro-EdukacjaDołącz do nas!