Empatia i Sztuka Życia. Kompetencje społeczne poprzez Komunikację Bez Przemocy*

Empatia i Sztuka Życia. Kompetencje społeczne poprzez Komunikację Bez Przemocy*

(Empathy and Art of Life. Social Competencies through Non-Violent Communication)

to projekt UE, realizowany a ramach programu GRUNDTVIG Learning Partnerships, którego polskim partnerem jest łódzka Fundacja EURO-EDUKACJA.
Projekt obecnie znajduje się w fazie końcowej.

Tło projektu

Społeczny (s)pokój jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniają się do pomyślnego rozwoju społeczeństw. Wciąż jednak spotykamy się z przejawami przemocy fizycznej i psychicznej, które stoją na przeszkodzie swobodnego rozwoju talentu i potencjału ludzkiego. Przemoc nie skutkuje jedynie fizycznym uszkodzeniem lub zniszczeniem (ciała, mienia), lecz dominuje w procesach komunikacji, np. werbalnej, kiedy to ludzie starają się "wygrać" za wszelką cenę, co prowadzi do łatwych osądów, upokorzeń lub wykluczenia, w realnej czy wirtualnej przestrzeni, a czynią to w świadomy bądź nieświadomy sposób.

Kształcenie dorosłych powinno wspierać edukację społeczną w obszarze komunikacji, co oznacza promowanie postaw obywatelskich wykluczających przemoc. Należy promować demokrację i pokojowe rozwiązywanie problemów w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt

Partnerstwo projektu NVC tworzą instytucje z 6. krajów Zachodniej i Wschodniej Europy.

Wszystkie te organizacje zajmują się pracą z grupami osób defaworyzowanych. Pomagają im wzmocnić kompetencje społeczne i obywatelskie, pielęgnować wartości humanistyczne, empatię, jak również wzmacniać poczucie własnej wartości, poprzez stosowanie m.in. metody opartej na teorii Porozumienia Bez Przemocy (NVC), rozwiniętej przez Marshalla B. Rosenberga.

Mając na uwadze doświadczenia organizacji partnerskich, obszarami naszego szczególnego zainteresowania była komunikacja w relacjach między płciami, w środowisku rodzinnym, w środowisku osób zatrudnionych i niezatrudnionych, jak również w obszarze Internetu i mediów społecznościowych.

Tematem przewodnim naszych działań było uczenie się w środowisku międzykulturowym – w kontekście multikulturowości krajów partnerskich, jak i całej wielokulturowej Europy.

Obywatele współczesnych społeczeństwach muszą poradzić sobie z różnicami między (formalnie) równymi sobie osobami, a różniące ich kwestie powinni rozpatrywać w sposób pokojowy, do czego konieczne są odpowiednie kompetencje.

W związku z tym naszym celem było wspieranie grup docelowych w wypracowaniu narzędzi komunikacyjnych, opartych o ich własne doświadczenia, które pozwolą im porozumiewać się bez przemocy.

Praktyka korzystania z tych narzędzi odbywała podczas działań lokalnych, jak również przy okazji międzynarodowych spotkań projektu. Część ćwiczeń została dokumentowana i będzie się można z nimi zapoznać na platformie Moodle, co przyczyni się do rozwoju wirtualnej komunikacji zarówno między uczniami, jak i trenerami, a także do lepszego opanowania umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami.

Ćwiczenia prowadzone przez doświadczonych trenerów stały się podstawą do zapoznania się z podstawowymi założeniami Porozumiewania się Bez Przemocy, jako narzędzia, które może być elementem europejskiej edukacji dorosłych.

Grupami docelowymi były m.in.:
- osoby z trudnościami edukacyjnymi, samotni rodzice, bezrobotne kobiety, uchodźcy/obywatele ze środowisk migracyjnych, a także uczący się, który stają w obliczu wykluczenia społecznego;
- rodzice i dzieci, którzy doświadczyli przemocy w różnej postaci, np. doświadczyli przemocy w rodzinie, zetknęli się z przestępstwami związanymi z narkotykami;
- ofiary rasizmu czy seksizmu (np. w miejscu pracy).

Wspólnym produktem projektu jest PRZEWODNIK o tym, jak empatia i komunikowanie się bez przemocy może ułatwić wspólne życie osób z różnych grup społecznych.

Partnerstwo projektu

Lila Offensive e.V. / Projekt Frauenkreise, Berlin, Niemcy
Fondazione Franceschi Onlus, Florencja, Włochy
Fundacja Euro Edukacja, Łódź, Polska
WELLFIELD EDUCATION, Londyn, UK
Panevėžio rajono Pažagienių mokykla-darželis, Pažagieniai, Litwa
Centre social la Garde, Marsylia, Francja


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!