Projekt BYOB - Zostań swoim własnym szefem - wsparcie grup defaworyzowanych w tworzeniu własnego biznesu

Projekt BYOB - Zostań swoim własnym szefem - wsparcie grup
defaworyzowanych w tworzeniu własnego biznesu

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu BYOB: Be Your Own Boss (Zostań swoim własnym szefem)

O projekcie:
Dorosłe osoby defaworyzowane mają coraz większą potrzebę bycia przedsiębiorczymi i posiadania własnych firm. Chcą wejść na rynek pracy w sposób, jaki im będzie odpowiadał, czyli tworząc swoje własne miejsca pracy/kreując własne zatrudnienie. Be Your Own Boss to projekt, który jest odpowiedzią na te potrzeby. Projekt wpisuje się w strategię przeciwdziałania recesji gospodarczej, uporczywemu bezrobociu i kurczeniu się rynku pracy.

Be Your Own Boss chce promować ideę, że przedsiębiorczość i tworzenie własnych miejsc pracy to sprawdzone i efektywne sposoby, które pomogą społecznościom defaworyzowanym kreować swoją przyszłość, a jednocześnie przyczyniać się do rozwoju lokalnej ekonomii. Ważne jest, aby zachęcić defaworyzowane osoby dorosłe do przejawiania większej inicjatywy biznesowej, skoro nie mają one powszechnego dostępu do wsparcia, takiego jak np. inkubatory przedsiębiorczości.

Projekt BYOB zaadoptuje już istniejącą i sprawdzoną brytyjską metodologię kształcenia postaw przedsiębiorczych i tworzenia nowych miejsc pracy do warunków społeczno-kulturowych panujących w pozostałych krajach partnerskich. Metodologia, która została z sukcesem przetestowana przez inkubatory biznesu. Wyposaży ona trenerów pracujących z osobami dorosłymi w umiejętności nauczania przedsiębiorczości, a uczących się dorosłych dowiedzą się, jak stworzyć dla siebie miejsca pracy.

Grupy docelowe:
- edukatorzy osób dorosłych
- dorośli uczący się
- inkubatory biznesu
- osoby indywidualne i społeczności z rejonów poza dużymi ośrodkami miejskimi, znajdujące się „na peryferiach”*
* bycie „na peryferiach” z rozumieniu projektu oznacza to, że osoby czy społeczności będące na peryferiach znajdują się tam z różnych powodów, m.in. geograficznych, ekonomicznych, społecznych itd.

Rezultaty projektu:
W czasie prac projektowych powstaną dwa podręczniki: jeden dla edukatorów osób dorosłych i inkubatorów przedsiębiorczości, mówiący o tym, w jaki sposób mogą zaangażować się w prace z dorosłymi osobami z grup defaworyzowanych , drugi skierowany będzie do finalnych beneficjentów projektu – jak rozwijać swoją postawę przedsiębiorczą, jak stworzyć sobie miejsce pracy.

Partnerstwo:
Partnerstwo projektu tworzy 6 organizacji (m.in. firmy prywatne, organizacje poza rządowe, inkubatory przedsiębiorczości oraz podmioty zajmujące się edukacją dorosłych) pochodzących z 5 krajów (Wielka Brytania, Bułgaria, Hiszpania, Włochy i Polska).

Polskim partnerem projektu jest Społeczna Akademia Nauk w Łodzi http://www.lodz.san.edu.pl/
Strona internetowa projektu: http://www.byob-project.eu/


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!