Projekt CaMEO Mobilność zawodowa starszych pracowników w Europie

Projekt CaMEO Mobilność zawodowa starszych pracowników w Europie

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jest partnerem projektu CaMEO Mobilność zawodowa starszych pracowników w Europie: poprawa i zwiększanie szans zatrudnienia starzejącej się siły roboczej w Europie dzięki mobilności wirtualnej.

Projekt CAMEO ma na celu opracowanie nowej strategii mobilności starszych pracowników.

Mając na uwadze dynamicznie zmieniający się rynek pracy i sposoby uczestniczenia w nim, ambicją projektu jest promowanie wiedzy na temat mobilności pracowników 50+ wśród pracodawców w sektorach publicznych, prywatnych oraz małych i średnich firmach.

Aby osiągnąć ten cel, europejskie partnerstwo utworzy E-Akademię dla starszych pracowników w celu wzmocnienia ich zaangażowania w rynek pracy poprzez korzystanie z nowoczesnych technologii, które umożliwią walidację ich umiejętności i doświadczeń zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacyjnymi (EQF). E-Akademia będzie również platformą edukacyjną, na której znajdą się treści szkoleniowe opracowane przez partnerów projektu.

Nasze działania wspierać będzie panel ekspertów, w skład którego wejdą specjaliści HR, menadżerowie, właściciele firm, przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego, związków zawodowych i Izb gospodarczych. Będą oni reprezentantami 12. europejskich krajów, zróżnicowanych geograficznie, o różnych rynkach pracy i warunkach ekonomicznych, co zapewni nam szerokie spojrzenie na sytuację zawodową pracowników 50+.
Ponadto jednym z rezultatów projektu będzie „<> Baza Danych”, skierowana do dwóch grup odbiorców:

  • pracowników 50+, aby mogli zapisać/ocenić swoje umiejętności, doświadczenia i określić swoje obecne podejście do mobilności w kontekście pracy;
  • pracodawców, aby mogli uzupełnić braki kadrowe w swoich organizacjach o pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.


Projekt jest realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci Network, w międzynarodowym partnerstwie:
  • University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning– Wielka Brytania (koordynator)
  • ZentrumfuerSoziale Innovation – Austria
  • Life Long Learning Research Institute – Grecja
  • Baltic Education Technology Institute – Litwa
  • European Centre for Women and Technology – Norwegia
  • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi – Polska


Czas trwania projektu: 2014-2016

Kontakt:

Marta Kędzia – menadżer projektu (dpf-szkolenia@spoleczna.pl)
dr Izabela Kołodziejczyk-Olczak – koordynator merytoryczny (iolczak@clarkuni.eu)
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://www.c-ameo.eu/about


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!