Projekt LIST: Rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych kobiet w starszym wieku

Projekt LIST: Rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych kobiet w starszym wieku

Projekt LIST adresowany jest do kobiet, które z powodu wieku, poziomu wykształcenia czy sytuacji ekonomicznej nie posiadają wystarczających kompetencji i umiejętności, które pozwoliłyby im w pełni korzystać z usług dzisiejszego społeczeństwa teleinformatycznego.

Projekt LIST, poprzez podejście edukacyjne dostosowane do wieku, zamierza pomóc im w rozwijaniu kompetencji związanych z ICT, aby mogły sprostać wyzwaniom ery cyfrowej.
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) mają ogromne znaczenie w życiu codziennym i istotnie wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny. Coraz więcej usług oferowanych jest obecnie za pośrednictwem Internetu, serwisy społecznościowe dają nowe możliwości: towarzyskie, możliwości nauki (e-learning), wspierają rozwój zawodowy, jak również pozwalają na bardziej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym . Jednak oprócz tzw. digital natives (osób wyjątkowo biegłych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych), nadal duży odsetek populacji Unii Europejskiej jest wyłączony ze społeczeństwa informacyjnego.

Projekt LIST ma ambicję przeciwdziałania temu zjawisku poprzez rozwinięcie i przetestowanie rozwiązań i narzędzi pedagogicznych, które będą odpowiednie w międzypokoleniowym środowisku nauczania.

Projekt przygotuje atrakcyjny program szkoleniowy dotyczący podstawowych umiejętności cyfrowych (kompetencje ICT i umiejętności informatyczne). Moduły szkoleniowe zostaną przetestowane na grupie wolontariuszy. Projekt zostanie zwieńczony publikacją, która zawierać będzie materiały szkoleniowe oraz wskazówki dla instytucji związanych z kształceniem osób dorosłych.

Projekt przyczyni się do podniesienia jakości kursów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek, zwiększy świadomość seniorek na temat tego, jak istotna jest umiejętność obsługi urządzeń cyfrowych, zmniejszy się przepaść międzypokoleniowa i genderowa w obszarze kompetencji informatycznych, a w perspektywie długoterminowej projekt przyczyni się do rozpowszechnienia usług internetowych, wśród grupy docelowej, co w efekcie doprowadzi do ożywienia gospodarczego związanego z innowacjami technologicznymi.

Partnerstwo projektu składa się z następujących instytucji

P1 – 3L RESEARCH INSTITUTE, Grecja
P2 – University of Strathclyde, Centre for Lifelong Learning, UK
P3  - European Centre for Women and Technology, Norwegia
P4 – Folkuniversitetet, Szwecja
P5 – Zentrum fuer Soziale Innovation, Austria
P6 - Społeczna Akademia Nauk, Polska

Czas trwania projektu: 2013-2015

Kontakt:

dr Adam Gogacz - koordynator merytoryczny projektu (adam@gogacz.eu)
Marta Kędzia – koordynator administracyjny projektu (mkedzia@spoleczna.pl)


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!