Projekt QualiTour -„Zarządzanie jakością w zrównoważonej turystyce”

Projekt QualiTour -„Zarządzanie jakością w zrównoważonej turystyce”

QualiTour jest dwuletnim projektem rozpoczętym 01.10.2013 i trwającym do 30.09.2015 r. Jest on poświęcony podnoszeniu kwalifikacji osób zatrudnionych w przemyśle turystycznym. Projekt dokona transferu, adaptacji oraz wprowadzi innowacje do produktów opracowanych w projekcie NATUR, zrealizowanym przez AidLearn (www.aidlearn.com). Transfer dotyczy nie tylko adaptacji istniejących produktów, ale również ich dalszego rozwoju we wszystkich krajach partnerskich. Celem projektu QualiTour jest dopracowanie specjalistycznego narzędzia Blended-Learning do kształcenia i szkolenia w dziedzinie zrównoważonej turystyki zgodnie z zasadami uczenia się przez całe życie. Narzędzie rozwinie i udoskonali umiejętności oraz kompetencje osób pracujących w sektorze turystycznym, a to przyczyni się do promocji i rozwóju zrównoważonej, odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości.

Bezpośredni beneficjenci projektu QualiTour to następujące grupy:
(1) przedsiębiorcy oraz przyszli przedsiębiorcy działający w branży turystycznej;
(2) lokalni promotorzy rozwoju, przedstawiciele władz miasta i inne osoby zainteresowane, które, z uwagi na charakter swojej pracy, muszą określać politykę i strategie związane z sektorem turystycznym;
(3) specjaliści z sektora turystycznego, którzy chcą rozwinąć lub poszerzyć swoją wiedzę specjalistyczną i umiejętności w tej dziedzinie.

Organizacje turystycznych muszą stale odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na usługi wysokiej jakości. Turystyka jest branżą szczególnie ważną, jeśli chodzi o oferty pracy dla młodych ludzi, których w turystyce pracuje dwukrotnie więcej niż w innych gałęziach gospodarki.

Przemysł turystyczny UE generuje ponad 5% PKB Unii, a 1,8 miliona firm zatrudnia ok. 5,2% całej siły roboczej (ok. 9,7 mln miejsc pracy). Jeśli weźmiemy pod uwagę szacowany udział turystyki w PKB, to jest on znacznie wyższy: pośrednio turystyka generuje ponad 10% PKB UE i angażuje ok. 12% siły roboczej.

Kraje członkowskie UE muszą połączyć swoje siły i zwiększyć wysiłki związane z promocją turystyki na poziomie makroregionalnym i ponadnarodowym, aby pielęgnować wizerunek Europy jako różnorodnego i zrównoważonego celu wysokiej jakości podróży. W odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione potrzeby i wyzwania, QualiTour przewiduje opracowanie programu szkoleniowego, który zwiększy wiedzę osób zatrudnionych w sektorze turystycznym w zakresie zarządzania jakością i wyposaży ich w konkretną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje konieczne do zwiększenia jakości usług.

Konsorcjum, które realizuje projekt QualiTour, składa się z 7 partnerów z 5 krajów. W projekt zaangażowane będą 2 prywatne firmy – European Center for Quality Ltd., Bułgaria, jako koordynator oraz partnerzy: Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos, Lda (Portugalia), 2 szkoły wyższe - Społeczna Akademia Nauk (Polska) i FH JOANNEUM Ges.mbH (Austria), 1 fundacja - Fondazione Fenice Onlus (Włochy), 1 przedstawiciel regionu Molise (Włochy) oraz 1 izba handlowa - Chamber of Commerce and Industry Vratsa (Bułgaria).

Główne produkty projektu to:
- specjalistyczne narzędzie do nauki w systemie mieszanym (blended-learning)
- program szkolenia na temat zrównoważonej turystyki,
- strona internetowa projektu oraz inne produkty marketingowe będą dostępne w 6 językach: bułgarskim, niemieckim, włoskim, polskim i portugalskim, a także angielskim.

Projektowi zależy na promowaniu zasady zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów (ograniczenie korzystania z nieodnawialnych zasobów naturalnych stosowanych w turystyce) oraz utrzymywaniu środowiska w czystości (zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, zmniejszenie ilości odpadów przez firmy turystyczne i ich gości). Moduły szkoleniowe zapewnią narzędzia i metodologię do wdrażania skutecznych innowacyjnych systemów umożliwiających oszczędność energii i jej odnawialnych źródeł.

Nowe produkty zostaną również wprowadzone do systemów kształcenia zawodowego we wszystkich krajach partnerskich, co przyniesie pozytywne efekty. Projekt będzie spełniał funkcję lokalnego narzędzia rozwoju dla regionów gorzej rozwiniętych, aby stymulować rozwój turystyki na wysokim poziomie, z poszanowaniem środowiska naturalnego i otoczenia historycznego oraz kulturowego. Projekt będzie uczestniczył w promocji niektórych regiony z krajów partnerskich poprzez umożliwienie im zdobycia wyróżnień w zakresie turystyki.


Źródło: Społeczna Akademia NaukDołącz do nas!