Regulamin serwisu

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w serwisie internetowym EDUKACJA funkcjonującym pod adresem internetowym www.edu.edu.pl, jak również we wszystkich jego podserwisach - istniejących lub tworzonych w przyszłości. W odniesieniu do usług płatnych świadczonych w ramach serwisu, Regulamin zyskuje rangę umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą (w odniesieniu o do usług adresowanych do Użytkowników) bądź pomiędzy Szkołą a Usługodawcą (w odniesieniu do usług adresowanych do Szkół).

2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin - niniejszy dokument, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Serwisu

Serwis - serwis internetowy EDUKACJA www.edu.edu.pl, umożliwiający publiczną prezentację ogłoszeń edukacyjnych innych niż Usługodawca podmiotów na stronach internetowych Serwisu lub poprzez okresowy newsletter oraz korzystanie z innych usług Serwisu świadczonych drogą elektroniczną, oferowanych przez Usługodawcę.

Usługodawca - podmiot będący właścicielem i administratorem Serwisu: Exploriada Limited, zarejestrowany pod numerem 9495891 w Anglii i Walii, z siedzibą przy 4 Orion View, LS10 3JF, West Yorkshire, Leeds, United Kingdom

Użytkownik – osoba fizyczna przeglądająca zawartość Serwisu lub korzystająca z niego w inny przewidziany w Regulaminie sposób, zarejestrowana (posiadająca Konto) jako osoba indywidualna lub Szkoła bądź nie zarejestrowana (nie posiadająca Konta) w Serwisie

Szkoła – określenie umowne wprowadzone dla większej czytelności Regulaminu, oznaczające w nim osobę fizyczną lub inny podmiot prowadzący działalność edukacyjną, który dokonał rejestracji w Serwisie i założył Konto i który zamieszcza własne Ogłoszenie lub ogłoszenia z ofertą edukacyjną na stronach Serwisu.

Konto - zindywidualizowany i przypisany Użytkownikowi lub Szkole zbiór zasobów oraz uprawnień w ramach Serwisu, przydzielony po dokonaniu poprawnej rejestracji w Serwisie. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoim Kontem stosownie do potrzeb i możliwości określonych przeznaczeniem Serwisu i Regulaminem.

Ogłoszenie – każde ogłoszenie zawierające ofertę z zakresu edukacji (np. kursów, szkoleń, szkół, studiów lub innych form kształcenia) zamieszczone przez Szkołę w Serwisie.

3. Rejestracja i korzystanie z Serwisu

 1. Minimalne wymogi techniczne warunkujące korzystanie przez Użytkownika lub Szkołę z Serwisu:
  1. posiadanie dostępu do Internetu
  2. posiadanie programu służącego do przeglądania zasobów Internetu (tzw. przeglądarka internetowa)
  3. posiadanie konta poczty e-mail i dostępu do tego konta
 2. Korzystanie z ogólnodostępnych usług w Serwisie jest bezpłatne i nie wymaga uprzedniej rejestracji. Korzystanie z usług Serwisu dostępnych i zarządzanych poprzez Konto wymaga dokonania rejestracji. Niektóre usługi dostępne w Serwisie za pośrednictwem Konta mogą być udostępniane wyłącznie za opłatą, o czym mowa w dalszej treści Regulaminu.
 3. Użytkownik lub Szkoła może dokonać rejestracji bezpośrednio ze strony Serwisu za pomocą znajdującego się tam formularza rejestracyjnego.
 4. Rejestracja Użytkownika indywidualnego i założenie Konta w Serwisie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji dla Użytkowników indywidualnych. Rejestracja Szkoły i założenie Konta w Serwisie następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji dla szkół.
 5. Każdy zarejestrowany Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto w danym czasie. Każda Szkoła zarejestrowana w Serwisie może posiadać w tym Serwisie tylko jedno Konto w danym czasie. Regulamin nie dopuszcza tym samym do posiadania przez zarejestrowanego Użytkownika bądź Szkołę dwóch lub więcej kont w Serwisie jednocześnie. Wyrejestrowanie się z Serwisu powoduje automatyczną likwidację przypisanego Konta. Ponowna rejestracja w Serwisie skutkuje przypisaniem nowego Konta.
 6. Przyjmuje się, że rejestracji Szkoły w Serwisie dokonuje osoba upoważniona do reprezentowania Szkoły. Osoba rejestrująca Szkołę automatycznie uzyskuje prawa głównego Użytkownika Szkoły i ma prawo tworzyć Konta dodatkowych Użytkowników w ramach Konta Szkoły.
 7. Dana Szkoła może być zarejestrowana w Serwisie tylko raz w danym okresie i posiadać w tym czasie tylko jedno Konto – nie jest dozwolone rejestrowanie tej samej Szkoły więcej niż jeden raz, za wyjątkiem sytuacji, kiedy konto założone w wyniku poprzedniej rejestracji zostało uprzednio zdeaktywowane i zamknięte. Usługodawca ma prawo odmówić aktywacji Konta lub usunąć Konto Szkoły, jeśli stwierdzi, że jest ono duplikatem już istniejącego Konta albo innym Kontem tej samej Szkoły, posiadającej już aktywne Konto w Serwisie.
 8. Rejestracja jest jednoznaczna z założeniem Konta w Serwisie przy czym dla korzystania z Konta konieczna jest jego aktywacja. Aktywacja założonego Konta Użytkownika lub Szkoły następuje według wskazówek zawartych w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę Użytkownikowi lub Szkole drogą elektroniczną na adres elektroniczny (e-mail) wskazany przez Użytkownika lub Szkołę w wypełnionym i przesłanym Usługodawcy formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego.
 9. Rejestracja wymaga podania wszystkich danych określonych przez pola formularza rejestracyjnego, przy czym wpisane dane oraz informacje winny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym istniejącym na dzień wypełnienia i przesłania Usługodawcy przez Użytkownika lub Szkołę formularza rejestracyjnego. Podanie w formularzu rejestracyjnym danych nieprawdziwych lub nieaktualnych powoduje w przypadku stwierdzenia takiej sytuacji przez Usługodawcę, zawieszenie lub zamknięcie Konta i wyrejestrowanie Użytkownika lub Szkoły z Serwisu. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości ze strony Usługodawcy odnośnie prawidłowości danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym, Usługodawca może zwrócić się z prośbą do danego Użytkownika lub Szkoły o zweryfikowanie i ewentualne usunięcie niezgodności wpisanych danych lub informacji ze stanem faktycznym i prawnym odnoszącym się do rejestrującego się w Serwisie Użytkownika lub Szkoły.
 10. Usługodawca może odmówić rejestracji w Serwisie, wstrzymać aktywację Konta lub zawiesić Konto, jeśli dane podane przez Użytkownika są niepoprawne, niepełne, niezgodne z wymaganiami Serwisu lub nie odpowiadające stanowi faktycznemu lub prawnemu. W takim wypadku Usługodawca reaktywuje Konto po uzupełnieniu i poprawnieniu wymaganych danych przez Użytkownika.
 11. Dokonanie rejestracji i tym samym uzyskanie dostępu do korzystania z usług Serwisu możliwe jest wyłącznie po potwierdzeniu przez rejestrującego się Użytkownika, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania.
 12. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza - niezależnie od zakresu i sposobu korzystania z Serwisu - że zapoznał się z dokumentem Polityka prywatności i że akceptuje w całości zasady w niej określone.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do likwidacji Konta (i rozwiązania umów zawartych z Użytkownikiem lub Szkołą, jeśli takie zostały zawarte) w trybie natychmiastowym i bez obowiązku zwrotu Użytkownikowi lub Szkołę jakichkolwiek dokonanych przez Użytkownika lub Szkołę opłat, jeżeli Konto lub zasoby Serwisu wykorzystywane są przez Użytkownika lub Szkołę niezgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności, gdy ten Użytkownik lub Szkoła:
  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub w sposób oczywisty go narusza
  2. działa na szkodę Usługodawcy lub na szkodę innych osób lub podmiotów korzystających z zasobów Serwisu, jak również gdy działania takie dokonywane są w związku lub poprzez korzystanie z Serwisu, choćby szkody potencjalne lub wyrządzone nie dotyczyły innych osób korzystających z Serwisu
  3. używa Konta lub zasobów Serwisu do celów sprzecznych z obowiązującym prawem
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyrejestrowania Użytownika lub Szkoły oraz do likwidacji założonego Konta, z przyczyn nie leżących po stronie Użytkownika lub Szkoły w trybie natychmiastowym - w takim przypadku Usługodawca dokona zwrotu na rzecz Użytkownika lub Szkoły uiszczonych opłat pobranych od Użytkownika lub Szkoły (z wyjątkiem przypadków określonych w poprzednim punkcie) za niezrealizowane jeszcze, a zamówione usługi, pomniejszonych o opłatę należną za wykorzystany okres korzystania z zakupionej usługi lub o inne wymagalne należności przysługujące Usługodawcy od Użytkownika.
 15. Nie przewiduje się możliwości anulowania przez Użytkownika lub Szkołę zamówionych u Usługodawcy usług.
 16. Wyrejestrowanie się Użytkownika lub Szkoły z Serwisu i tym samym likwidacja posiadanego w Serwisie Konta następuje poprzez przesłanie na adres elektroniczny Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu współpracy i prośby o wyrejestrowanie Użytkownika lub Szkoły. Wyrejestrowanie i likwidacja Konta są jednoznaczne z zakończeniem współpracy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Zakończenie współpracy nie powoduje anulowania wymagalnych na dzień wyrejestrowania należności we wzajemnych rozliczeniach pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem lub Szkołą.
 17. Zakończenie współpracy regulowanej niniejszym Regulaminem powoduje deaktywację a następnie likwidację Konta i wyrejestrowanie z Serwisu danego Użytkownika lub Szkoły. Wszelkie dane lub informacje podane przez Użytkownika lub Szkołę zostają tym samym trwale usunięte z bazy Serwisu.

4. Cel działania Serwisu i zakres świadczonych usług

 1. Celem działania Serwisu jest:
  1. umożliwienie Szkole prezentacji w Internecie jej oferty edukacyjnej - usystematyzowanych i podzielonych na kategorie Ogłoszeń edukacyjnych
  2. umożliwienie Użytkownikom wyszukiwanie pod kątem wybranego kryterium oraz zapoznanie się z Ogłoszeniami oraz innymi zamieszczanymi przez Szkoły informacjami, w celu ułatwienia Użytkownikowi dokonania optymalnego wyboru odpowiadającego jego oczekiwaniom i potrzebom
  3. umożliwienie Użytkownikom odpowiadania z poziomu Serwisu na Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie i zamawiania oferowanych w tych Ogłoszeniach usług
 2. Dokonanie zakupu wybranej płatnej usługi następuje za pomocą elektronicznego systemu płatności dostępnego na stronach Serwisu lub innym kanałem płatniczym udostępnionym przez Usługodawcę, w czasie rzeczywistym lub w terminie wskazanym na rachunku lub rachunku pro-forma. Na poleceniu wpłaty/przelewu jako tytułu płatności należy podać numer rachunku wystawionego przez Usługodawcę.
 3. Uznaje się, że zapłata za zamówioną usługę została uiszczona w chwili uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 4. Zapłata za zamówione usługi następuje na podstawie otrzymanego rachunku pro-forma. Rachunek pro-forma jest doręczany za pośrednictwem poczty elektronicznej (poprzez link do gotowego do druku dokumentu).
 5. Rachunek końcowy jest wystawiany po opłaceniu przez Użytkownika w całości wartości rachunku pro-forma. Usługodawca wystawia rachunek bez podpisu wystawcy i odbiorcy.
 6. Wystawiony rachunek lub rachunek pro-forma podlega przepisom brytyjskiego prawa podatkowego i/lub podatkowego prawa europejskiego, jeśli usługa jest dostarczana przez Usługodawcę podmiotowi w innym niż Wielka Brytania kraju Unii Europejskiej.
 7. Użytkownik udziela Usługodawcy upoważnienia do dostarczenia rachunku i/lub rachunku pro-forma drogą elektroniczną (poprzez link do dokumentu). Wystawiony w ten sposób przez Usługodawcę rachunek nie jest rachunkiem elektronicznym, zarówno po stronie wystawcy i odbiorcy istnieje postać drukowana dokumentu, zmienia się tylko sposób dostarczania wystawionego przez Usługodawcę rachunku.
 8. W uzasadnionych przypadkach kiedy Użytkownik lub Szkoła nie otrzymał rachunku pro-forma lub rachunku w sposób opisany powyżej w niniejszym paragrafie, Usługodawca na wniosek Użytkownika lub Szkoły przesyła oryginał rachunku przesyłką pocztową na adres Użytkownika lub Szkoły.
 9. Użytkownik lub Szkoła ponosi pełną odpowiedzialność za niezgodne z prawem wykorzystanie otrzymanego w sposób wyżej opisany rachunku, w szczególności zabronione jest:
  1. drukowanie więcej niż jednego egzemplarza otrzymanego dokumentu
  2. powielanie, kopiowanie rachunku
  3. zmiana treści rachunku
  4. udostępnianie linku do rachunku lub kopii rachunku osobom trzecim
 10. Użytkownik / Szkoła oświadcza, że wszystkie jego / jej dane księgowe podane w toku składania zamówienia na dowolną usługę są zgodne z jego aktualnym stanem faktycznym i prawnym, a w odniesieniu do Szkoły, że osoba dokonująca zakupu jest osobą upoważnioną do reprezentowania Szkoły oraz dokonywania płatności.
 11. Użytkownik lub Szkoła zobowiązany jest na bieżąco informować Usługodawcę o wszelkich zmianach swoich danych podanych w procesie zamówienia usług u Usługodawcy. Jeżeli jednak na rachunku wystąpią różnice lub braki w stosunku do stanu faktycznego, należy wystawić i przesłać do Usługodawcy notę korygującą. Nota korygująca jest równocześnie podstawą do dokonania zmian danych płatnika w systemie rozliczeniowym Usługodawcy. Możliwość wystawienia noty korygującej dotyczy wszystkich danych nabywcy (Użytkownika lub Szkoły) usługi, tzn. nazwy, adresu, numeru NIP itd.
 12. Jeśli na Koncie Użytkownika lub Szkoły figuruje wymagalne zadłużenie wynikające z nieopłacenia rachunku lub rachunku pro-forma z tytułu jednej lub kilku usług Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania wszystkich pozostałych usług zamówionych przez Użytkownika lub Szkołę (w tym także tych już przezeń opłaconych) lub do skrócenia okresu ich świadczenia (jeśli usługa została wykupiona na określony okres) - w takim przypadku niewykorzystana kwota usług(i) opłaconej w formie kompensaty pomniejsza aktualne zadłużenie na koncie abonenckim Użytkownika.
 13. W przypadku zamówienia przez Szkołę pakietu płatnego, jeśli data wpłynięcia płatności na konto Usługodawcy jest późniejsza niż zamówiona data aktywacji zakupionego pakietu, pakiet nie zostanie aktywowany wcześniej niż w dniu wpłynięcia zapłaty na konto Usługodawcy. Przesunięcie daty aktywacji pakietu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika pozostaje bez wpływu na datę zakończenia pakietu.
 14. W celu zapewnienia jak najszerszej i optymalnie efektywnej prezentacji Ogłoszeń Szkoły, Usługodawca może, w ramach partnerskiej współpracy z innymi podmiotami, dysponującymi własnymi stronami lub serwisami internetowymi o charakterze doradczym, promocyjnym, reklamowym lub pokrewnym, zwanymi dalej Partnerami Zewnętrznymi, udostępniać tym podmiotom do prezentacji internetowej Ogłoszenia Szkoły, bez konieczności uiszczania przez Szkołę jakichkolwiek opłat z tytułu takiej prezentacji. Szkoła i Usługodawca zgodnie potwierdzają, że zgoda Szkoły na prezentację jej Ogłoszeń na stronach lub w serwisach internetowych Partnerów Zewnętrznych nie jest wymagana. Jednakże Szkoła zachowuje prawo wystąpienia do Usługodawcy o usunięcie swojego Ogłoszenia lub Ogłoszeń ze strony lub serwisu internetowego Partnera Zewnętrznego, jeśli zdaniem Szkoły ich prezentacja na takiej stronie lub w serwisie internetowym nie odpowiada jej interesom.
 15. Usługodawca w ramach współpracy z Partnerami Zewnętrznymi nie będzie udostępniał im żadnych informacji ani danych Szkoły poza tymi, które sama Szkoła udostępniła w treści Ogłoszeń, potwierdzając tym samym, ze informacje te są jawne i przeznaczone do publicznej prezentacji. Usługodawca jednocześnie zaznacza, iż w doborze Partnerów Zewnętrznych, na których stronach lub serwisach internetowych będą zamieszczane ogłoszenia Szkoły, kierować się będzie w pierwszym rzędzie dobrze pojętym interesem Szkoły, a w związku z tym, kluczowym kryterium doboru Partnera Zewnętrznego będzie jego renoma, popularność i rzetelność oraz profesjonalizm w prowadzeniu strony lub serwisu internetowego.

 16. Pakiety abonamentowe

 17. Korzystanie z Serwisu przez Szkołę, może być realizowane w oparciu o jeden z pakietów abonamentowych. W przypadku niedokonania przez Szkołę wyboru danego pakietu w momencie rejestracji, Usługodawca przypisuje do założonego w wyniku rejestracji Konta podstawowy pakiet bezpłatny, przy czym Szkoła może w każdym czasie dokonać wyboru jednego z pozostałych Pakietów. Dokładny opis usług oferowanych w ramach pakietów znajduje się na stronie Pakiety abonamentowe.
 18. Z chwilą wyboru przez Szkołę jednego z pakietów płatnych, niniejszy Regulamin zyskuje moc umowy zawartej pomiędzy Szkołą a Usługodawcą, której przedmiotem jest świadczenie na rzecz Szkoły wybranej usługi (pakietu) w wybranym okresie abonamentowym. Przyjmuje się, ze umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy i może być przedłużona poprzez opłacenie kolejnego okresu abonamentowego.
 19. Jeżeli w okresie korzystania z jednego z pakietów płatnych Szkoła zwróci się o zmianę tego pakietu na pakiet wyższy, należna opłata za 12-to miesięczny okres abonamentowy za pakiet wyższy uwzględni proporcjonalnie niewykorzystaną przez Szkołę cześć okresu abonamentowego w pakiecie niższym.
 20. Nie przewiduje się możliwości zmiany pakietu z wyższego na niższy w czasie trwania abonamentu opłaconego za pakiet wyższy. Przejście na pakiet niższy może następić w takiej sytuacji od pierwszego dnia kolejnego okresu abonamentowego - jeśli Szkoła poinformowała wcześniej Usługodawcę o woli przejścia na ten właśnie pakiet - lub z poziomu pakietu bezpłatnego drogą zwyczajnego zakupu pakietu.
 21. Szkoła i Usługodawca zgodnie uznają, że jeżeli do ostatniego dnia trwania okresu abonamentowego Szkoła nie uiści opłaty za kolejny okres abonamentowy, Konto jest automatycznie przekształcane na Konto w pakiecie bezpłatnym. Dokonanie opłaty traktuje się jako zgodne przedłużenie umowy o korzystanie z pakietu płatnego na kolejny, 12-to miesięczny okres abonamentowy.
 22. Szkoła i Usługodawca zgodnie uznają, iż faktyczne i zadeklarowane Usługodawcy zaprzestanie przez Szkołę korzystania z uprzednio już zakupionego pakietu, nie stanowi podstawy do żądania od Usługodawcy zwrotu Szkole proporcjonalnie obliczonej części opłaty abonamentowej za niewykorzystaną cześć opłaconego już i wykorzystanego częściowo okresu abonamentowego.
 23. Pakiety płatne mogą w niektórych przypadkach zostać objęte rożnego rodzaju promocjami stosowanymi przez Usługodawcę. Promocja każdorazowo obejmuje wyłącznie pakiet zakupiony w jej ramach i nie jest „automatycznie” przenoszona na kolejny okres abonamentowy.

 24. Rezerwacja szkolenia

 25. Użytkownik ma możliwość dokonywania za pośrednictwem Serwisu rezerwacji uczestnictwa w wybranej ofercie edukacyjnej (kursie, szkoleniu, kierunku studiów lub innej formie kształcenia itd.) prezentowanej w Ogłoszeniu zamieszczonym przez Szkołę na stronach Serwisu i zwanej dalej Szkoleniem.
 26. Dokonanie rezerwacji Szkolenia wymaga uprzedniej rejestracji oraz zalogowania Użytkownika w Serwisie. W procesie rezerwacji wymagane jest wskazanie wybranego terminu uczestnictwa oraz podanie danych uczestników przewidzianych do uczestnictwa w Szkoleniu.
 27. Skuteczna rezerwacja Szkolenia przez Użytkownika wymaga uiszczenia opłaty rezerwacyjnej (zaliczki). Wysokość opłaty rezerwacyjnej (zaliczki) ustalana jest indywidualnie dla każdego Szkolenia, a jej wysokość jest podawana w procesie dokonywania rezerwacji.
 28. Użytkownik uiszcza opłatę rezerwacyjną (zaliczkę) za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności dostępnego w procesie rezerwacji.
 29. Użytkownik uiszcza pozostały koszt zamówionego Szkolenia bezpośrednio Szkole, tj. podmiotowi oferującemu usługę rezerwacji Szkolenia w Ogłoszeniu zamieszczonym w Serwisie, bez udziału Serwisu i zgodnie ze wskazówkami podanymi przez Szkołę, podanymi w procesie rezerwacji oraz po jej potwierdzeniu.
 30. Po dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu opłaty rezerwacyjnej (zaliczki) Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rezerwacji Szkolenia. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Szkole zawiadomienie o dokonaniu rezerwacji Szkolenia przez Użytkownika, z podaniem wybranego terminu, liczby zgłoszonych uczestników oraz ich danych podanych przez Użytkownika.
 31. Opłata rezerwacyjna (zaliczka) jest bezzwrotna za wyjątkiem następujących sytuacji:
  1. podmiot oferujący szkolenie (Szkoła) zakończył dzialalność lub nie może zrealizować szkolenia z powodu zakończenia działalności przewidzianego wcześniej niż wyznaczony termin szkolenia
  2. Usługodawca nie jest w stanie skutecznie dostarczyć Szkole zawiadomienia o dokonaniu rezerwacji przez Użytkownika
  3. Szkolenie zostało odwołane

5. Dane Użytkownika / Szkoły

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych. Szkoła zobowiązana jest podać prawidłowe dane kontaktowe (takie jak: nazwa firmy, imię i nazwisko oraz dane teleadresowe osoby kontaktowej, dane niezbędne do prawidłowego wystawienia rachunku) podczas rejestracji w Serwisie lub w przypadku każdorazowej aktualizacji tych danych kontaktowych. Podanie nieprawidłowych danych kontaktowych upoważnia Usługodawcę do anulowania, wstrzymania lub odmowy wykonania wszelkich usług, w trybie natychmiastowym.
 2. Serwis - dla prawidłowego działania – wymaga w niektórych wypadkach gromadzenia różnego rodzaju danych osób lub innych podmiotów korzystających z Serwisu, w tym takich danych jak adres IP komputera. Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw właściciela Serwisu, próby włamania lub innego działania na jego szkodę, szkodę osób lub podmiotów trzecich albo w przypadku działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik / Szkoła wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych podczas zgłoszenia rejestracji w Serwisie, podczas aktualizacji tych danych lub w procesie zamawiania dowolnej usługi, w celach służących wywiązaniu się przez Usługodawcę ze świadczonych usług. Użytkownik / Szkoła wyraża zgodę na umieszczanie i publikację swoich danych na rachunkach i rachunkach pro-forma oraz monitach płatności wysyłanych przez Usługodawcę drogą elektroniczną i/lub udostępnionych w Serwisie przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik / Szkoła ma prawo wglądu i poprawiania danych zgłoszonych przy rejestracji, samodzielnie - za pomocą formularzy dostępnych w Koncie.
 5. Użytkownik / Szkoła ma obowiązek na bieżąco uaktualniać swoje dane podane w zgłoszeniu rejestracji lub w Koncie niezwłocznie po każdej zmianie tych danych i za pośrednictwem Konta. W szczególności dotyczy to adresu (-ów) e-mail oraz innych danych kontaktowych Użytkownika lub Szkoły, na które przesyłane są rachunki i monity lub inne ważne informacje przeznaczone dla Użytkownika lub Szkoły, jak również danych potrzebnych do wystawienia rachunku.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych osobowych Użytkownika z rachunków i monitów, jeśli udostępnienie takie nastąpiło wskutek przesłania tych faktur lub monitów na podany przez Użytkownika / Szkołę adres e-mail, który to adres Użytkownik lub Szkoła wcześniej utracił, zmienił lub też adres ten został przejęty przez inny podmiot lub osobę, a o fakcie tym Użytkownik / Szkoła nie poinformował Usługodawcy, w wyniku czego przesłane faktury lub monity wraz zawartymi w nich danymi osobowymi Użytkownika / Szkoły mogły trafić do osób lub podmiotów trzecich.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych osobowych Użytkownika / Szkoły z rachunków i monitów, jeżeli Użytkownik / Szkoła udostępnił osobom lub podmiotom trzecim swój adres / konto poczty elektronicznej podany Usługodawcy jako adres/ konto dla korespondencji.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych Użytkownika / Szkoły (za wyjątkiem sytuacji określonej niżej w pkt 9.) . Usługodawca ma jednakże prawo opublikowania na liście Szkół zarejestrowanych w Serwisie nazwy Szkoły i innych jej danych np. dotyczących charakteru i zakresu usługi edukacyjnej oferowanej przez Szkołę lub informacji podanych dobrowolnie przez Szkołę w procesie rejestracji lub aktualizacji danych.
 9. Użytkownik wyraża zgodę, by Usługodawca każdorazowo udostępnił Szkole, z której oferty edukacyjnej Użytkownik zamierza skorzystać i dokonuje jej rezerwacji, dane Użytkownika, a także osób zgłoszonych przezeń do skorzystania z wybranej przez Użytkownika oferty edukacyjnej tej Szkoły.
 10. Usługodawca nie będzie publikował w Serwisie danych osobowych Użytkownika lub danych osobowych podanych przez Szkołę. Dane te są dostępne wyłącznie dla Użytkownika lub Szkoły (z poziomu posiadanego przezeń Konta w Serwisie) oraz dla Usługodawcy - w celach kontaktowych oraz w celach związanych z realizacją zamówionych usług.
 11. Serwis nie udostępnia osobom przeglądającym Serwis adresów e-mail podanych przez Użytkowników lub Szkoły. Osoby te mogą w oparciu o platformę Serwisu nawiązać kontakt e-mailowy z Użytkownikami lub Szkołami za pośrednictwem formularzy kontaktowych udostępnionych w Serwisie.
 12. Użytkownik / Szkoła wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy komunikatów technicznych, przypomnień o płatnościach, informacji handlowych oraz innych informacji ważnych dla prawidłowego korzystania przez Użytkownika / Szkołę z usług Serwisu oraz otrzymywania wiadomości okolicznościowych, np. życzeń świątecznych. Wiadomości te mogą być przesyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika / Szkołę lub za pośrednictwem poczty.
 13. Użytkownik / Szkoła ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Usługodawcy lub jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

6. Obowiązki Użytkownika / Szkoły

 1. Użytkownik / Szkoła zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin obowiązuje przez cały okres korzystania z Serwisu, niezależnie – w odniesieniu do Szkół - od tego, z jakiego pakietu w danym momencie korzysta dana Szkoła i czy jest to pakiet płatny, czy bezpłatny, przy czym w odniesieniu do pakietów płatnych Regulamin zyskuje moc umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, odnoszącej się do usług płatnych, o czym mowa w §4 pkt 17.
 2. Szkoła zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu możliwie pełnego i wyczerpującego opisu głównych punktów swojego Ogłoszenia, zwłaszcza jego przedmiotu, zakresu programowego, czasu trwania itp., w celu umożliwienia potencjalnie zainteresowanym tym Ogłoszeniem Użytkownikom porównanie ich z innymi Ogłoszeniami i dokonanie najtrafniejszego wyboru, odpowiadającego ich indywidualnym potrzebom.
 3. Użytkownik / Szkoła i Usługodawca zgodnie uznają prawidłowość informacji oraz danych przekazywanych sobie wzajemnie w ramach współpracy, a zwłaszcza danych przeznaczonych do publicznej prezentacji w ramach zamieszczanych Ogłoszeń, za bezdyskusyjną konieczność i zobowiązują się dołożyć najwyższej staranności o prawidłowość takich danych i informacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek prezentacji w Serwisie nieprawidłowych, niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych lub informacji dotyczących Użytkownika lub jego danych.
 5. Użytkownik / Szkoła zobowiązuje się nie wprowadzać w polach przeznaczonych na wpisywanie danych informacji niezgodnych z przeznaczeniem tych pól - np. wpisywanie numerów telefonów, adresu pocztowego, adresu email lub adresu strony internetowej (www) w polu przeznaczonym na opis programu itp. Użytkownik / Szkoła zobowiązuje sie nie publikować w Ogłoszeniu informacji kierujących innego Użytkownika do jego/ jej własnej strony internetowej. Wpisy takie traktowane będą jako naruszające Regulamin.
 6. Użytkownik / Szkoła ma prawo do zamieszczania w Serwisie i przesyłania innym użytkownikom odnośnika do własnej strony internetowej (www) wyłącznie w przypadku korzystania z pakietu, który to umożliwia albo - jeśli korzysta z któregoś z pozostałych pakietów - w przypadku zamówienia - niezależnie od wykorzystywanego pakietu - innej usługi reklamowej na stronach Serwisu - w takiej sytuacji warunki i cenę usługi Użytkownik / Szkoła i Usługodawca ustalają odrębnie.
 7. W przypadku nie stosowania się zarejestrowanego Użytkownika Szkoły do postanowień Regulaminu lub gdy Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik naruszył Regulamin, Usługodawca może wezwać Użytkownika do zaprzestania naruszeń Regulaminu, a w przypadku nieskuteczności takiego wezwania - usunąć Konto Użytkownika lub Szkoły z Serwisu. Usuniecie Konta Użytkownika w takim trybie zwalania Usługodawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez Użytkownika / Szkołę, zwłaszcza w zakresie zysku utraconego, jak również – w odniesieniu do Szkoły - z obowiązku zwrotu dokonanych już wpłat za okres abonamentowy nie w pełni wykorzystany wskutek usunięcia Konta.

7. Odpowiedzialność Usługodawcy i tryb świadczenia usługi

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, za które Użytkownik uiścił opłatę, o ile nie doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu i rozwiązania umowy, bądź też rozwiązanie umowy następuje z innych przyczyn, takich jak np. upływ terminu jej ważności. Zobowiązanie to nie dotyczy usług bezpłatnych oraz usług nie świadczonych bezpośrednio przez Usługodawcę na stronach Serwisu w szczególności nie dotyczy usług oferowanych przez Szkoły.
 2. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia (powyżej 3 godzin) dostępu do pewnych usług Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników / Szkoły, którzy z tych usług korzystają lub je zamówili i opłacili.
 3. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawiniony przez Usługodawcę, trwający ponad 12 godzin Usługodawca zobowiązuje się do obniżenia opłat abonamentowych usług płatnych o 1/całkowita ilość dni abonamentu za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny braku ciągłości dostarczania usług lub do bezpłatnego przedłużenia aktualnego okresu abonamentowego o taką wielokrotność każdych rozpoczętych 24 godzin, przez które wystąpił brak ciągłości dostarczania usługi.
 4. Szkoda poniesiona przez Użytkownika lub Szkołę, za którą Usługodawca na podstawie postanowień Regulaminu może ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Użytkownika korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest w każdym przypadku ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika / Szkołę w ramach zapłaty za zamówioną usługę, która jest przedmiotem reklamacji.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z funkcjonowaniem Serwisu lub korzystaniem z niego przez Użytkownika lub Szkołę, ale nie zawinione przez Usługodawcę, w szczególności za ewentualne utracone przez Użytkownika korzyści.
 6. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  1. braku ciągłości świadczenia usług niezawinionego przez Usługodawcę
  2. działania siły wyższej - kataklizmów, powodzi, huraganu itp.
  3. nieprawidłowego użytkowania Konta przez Użytkownika / Szkołę
  4. podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy zgłoszeniu rejestracji lub w trakcie aktualizacji danych Konta
  5. niedotrzymania postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika / Szkołę
 7. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w zakresie szybkiego usuwania problemów lub awarii występujących po jego stronie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby lub podmioty trzecie np. banki, Pocztę, systemy płatności elektronicznej itp.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych do zarządzania Kontem przez Użytkownika / Szkołę lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 10. Użytkownik / Szkoła korzysta z Serwisu oraz wszelkich danych i informacji uzyskanych przy wykorzystaniu Serwisu wyłącznie na swoje własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie i widoczność usługi w sytuacji kiedy jej funkcjonowanie uzależnione jest od właściwej konfiguracji po stronie Użytkownika, w szczególności dotyczy to:
  1. treści (w tym informacji i danych) wprowadzanych przez Użytkownika lub Szkołę i prezentowanych na stronach Serwisu
  2. danych i informacji wprowadzanych przez Użytkownika / Szkołę niezbędnych Usługodawcy do obsługi Konta, identyfikacji Użytkownika lub kontaktu z nim
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach Serwisu przez Użytkownika / Szkołę. Treści umieszczane przez Użytkowników / Szkoły nie są poglądami ani opiniami twórcy, właściciela, administratora Serwisu, Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie jednakże prawo do redagowania, skracania zamieszczanych przez Użytkowników treści, jak również do usunięcia treści zabronionych w świetle obowiązujących przepisów prawa, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszający zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną, a niezależnie od tego także odpowiedzialność cywilną względem Usługodawcy bądź innych osób czy podmiotów, których dobra lub interesy zostałyby w wyniku zamieszczenia wyżej wskazanych treści naruszone.
 12. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do ingerencji w Konto Użytkownika / Szkoły w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 13. Użytkownik / Szkoła oświadcza, że materiały, w tym np: logo firmowe, zdjęcia, pliki graficzne, które zamieszcza w serwisie za pośrednictwem swojego Konta nie naruszają dóbr osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
 14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez osoby trzecie roszczeń związanych z opublikowaniem materiałów, w szczególności zdjęć, logo lub materiałów graficznych należących do tych osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik / Szkoła, który zamieścił i tym samym opublikował sporny/e materiał na stronach Serwisu.
 15. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego tematyką i przeznaczeniem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i nie zamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej nie przewidzianej tematyką i nie objętej usługami świadczonymi przez Serwis itp.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania świadczenia usługi lub usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku naruszenia przezeń obowiązujących przepisów prawa, co może uczynić bez powiadomienia o tym Użytkownika.

8. Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Usługodawcy.
 2. Użytkownik może składać reklamację w sposób pisemny za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Skontaktuj się z nami.
 3. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać:
  1. informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika (nazwa firmy, nazwa Użytkownika, adres e-mail, numer NIP lub imię i nazwisko osoby kontaktowej zgłoszone Usługodawcy)
  2. nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy
  3. przedmiot reklamacji
  4. okoliczności uzasadniające reklamację
 4. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca prześle Użytkownikowi / Szkole odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie reklamacji wraz z jego uzasadnieniem. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli złożenie tych reklamacji lub ich przedmiot są w sposób oczywisty skutkiem nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub też obowiązujących przepisów prawa, jak również przyczyn takich jak np. nieznajomość zasad obsługi Internetu przez Użytkownika.
 5. Usługodawca pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby niż Usługodawca, przy wykorzystaniu funkcji oferowanych lub dostępnych z poziomu / platformy Serwisu. W takim przypadku na Usługodawcy nie ciąży także obowiązek przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin (będący jednocześnie - w odniesieniu do usług płatnych – Umową) jest dostępny pod adresem http://www.edu.edu.pl/regulamin-serwisu.
 2. Usługodawca może dokonywać zmian w powyższym Regulaminie w o ile będzie to podyktowane uzasadnionymi przyczynami lub potrzebami, które zostaną Użytkownikom / Szkołom przedstawione wraz z informacją o wprowadzeniu zmian w Regulaminie.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników / Szkoły i jednocześnie opublikuje na stronach Serwisu jednolity i aktualny po dokonaniu zmian tekst Regulaminu. Zmiany wprowadzone w Regulaminie każdorazowo obowiązują od dnia opublikowania jednolitego tekstu ostatniej tj. aktualnej na dzień publikacji w Serwisie wersji Regulaminu.
 4. W przypadku dokonania aktualizacji Regulaminu, warunkiem dalszego korzystania z Serwisu przez Użytkownika / Szkołę jest zaakceptowanie Regulaminu wraz z wprowadzonymi i uwidocznionymi w opublikowanym tekście jednolitym Regulaminu zmianami.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawartych przez już istniejących jak i nowych Użytkowników.
 6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 7. Wszelkie szkody lub reklamacje, również finansowe, wynikające z niezastosowania się do niniejszego Regulaminu obciążają Użytkownika / Szkołę.
 8. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, podlegają ochronie prawnej.
 9. Użytkownik / Szkoła i Usługodawca zgodnie uznają, ze w przypadku zaistnienia rozbieżności stanowisk lub sporów na tle współpracy stanowiącej przedmiot niniejszego Regulaminu / umowy, rozwiązywać je będą w drodze polubownych negocjacji w drodze korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej, a dopiero w przypadku bezskutecznego wyczerpania tej drogi, strona nie usatysfakcjonowana może oddać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Zespół www.edu.edu.pl
Dołącz do nas!