Kredyt studencki

Co to jest kredyt studencki?

Jest to kredyt o preferencyjnym oprocentowaniu i preferencyjnym systemie spłaty, przeznaczony dla studentów wszystkich polskich uczelni.
Jakie warunki musi spełnić osoba starająca się o kredyt studencki by go otrzymać?

Kredyt studencki mogą się ubiegać studenci uczelni publicznych i niepublicznych studiujący w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym , którzy rozpoczęli naukę przed ukończeniem 25 roku życia i nie są to kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego lub kolejne studia zawodowe po złożeniu egzaminu dyplomowego.
Jak wysokie są odsetki od kredytu studenckiego w porównaniu do zwykłego kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym?

Przez cały okres studiów i rok po nich student nie płaci odsetek wcale. Oprocentowanie zaczyna się dopiero rok po skończeniu studiów i wynosi połowę stopy redyskontowej NBP - dziś byłoby to 7,75%, ponieważ stopa redyskontowa NBP wynosi 15,5%. To i tak jest dziś mniej niż poziom inflacji. Jeśli student po skończeniu studiów będzie chciał spłacić zaciągnięty kredyt w całości wówczas nie zapłaci w ogóle odsetek.


Odsetki - których student nie płaci - są pokrywane przez państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Dla porównania, wysokość odsetek naliczanych od studenckich kredytów komercyjnych, udzielanych przez niektóre banki wynosi od 14,4% do 17,3% i obowiązuje - oczywiście - przez cały okres pobierania i spłaty kredytu.
Jak rozwiązany jest system spłaty kredytu studenckiego?

Spłata kredytu rozpoczyna się rok po ukończeniu studiów - wtedy kiedy rozpoczyna się naliczanie odsetek. Spłata trwa dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu, czyli jeśli ktoś brał kredyt przez całe pięcioletnie studia - na jego spłatę ma dziesięć lat. Liczba rat może zostać zwiększona (czyli przeciętna rata - zmniejszona), jeśli wysokość miesięcznej spłaty przekracza 20% dochodu absolwenta. Można wnioskować o większą lub mniejszą liczbę rat, jak również o wcześniejszą spłatę kredytu. Raty spłacane są comiesięcznie, a ich wysokość jest stała.


Aby bank miał pewność, że młody człowiek nie zrezygnował z edukacji - student zobowiązany jest po skończeniu semestru dostarczyć odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu (do 31 marca i 31 października). Jeśli tego nie zrobi - miesiąc później jest zobowiązany rozpocząć spłatę kredytu.
W jakich przypadkach kredyt studencki może zostać w całości lub częściowo umorzony?

Najlepsi absolwenci (należący do 5% najlepszych na uczelni), będą mogli liczyć na umorzenie 20% kredytu. Ponadto kredyt może zostać umorzony na wniosek kredytobiorcy jeśli kredytobiorca udokumentuje trwałą niezdolność do pracy.
Czym różni się kredyt studencki od pożyczki studenckiej? Dlaczego pożyczki nie zostały do tej pory wprowadzone?

W ustawie jest mowa zarówno o kredytach studenckich - które są udzielane, jak i o pożyczkach - które pozostały na papierze. Różnica polega na sposobie zaangażowania pieniędzy publicznych w obsługę systemu. Kredyty są udzielane przez banki komercyjne, a budżet spłaca za studentów odsetki, pożyczki natomiast byłyby udzielane bezpośrednio z pieniędzy publicznych, ze specjalnego funduszu tzw. celowego - który trzeba by było stworzyć wraz z całą niezbędną administracją. Najważniejsze jest to że państwo za te same pieniądze może udzielić osiem razy więcej kredytów niż pożyczek. Uruchamiając pożyczki trzeba by ograniczyć liczbę osób, którym pomoc może być przyznana. Natomiast studentowi jest dokładnie obojętne czy dostaje kredyt czy pożyczkę.
Na czym polega wprowadzona w tym roku zmiana definicji sposobu liczenia dochodu na osobę w rodzinie studenta?

Nowością jest, że dochody rodziców nie są istotne, jeśli student jest samodzielny finansowo, tzn. spełnia trzy warunki:


- posiadał stałe źródło dochodów w 1998r.

- posiada stało źródło dochodów w 1999 r.

- miesięczny dochód w wyżej wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów (w chwili obecnej najniższe wynagrodzeni określone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej wynosi 650 zł.)


Wówczas przy liczeniu dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody studenta, jego współmałżonka i dzieci; jeśli student prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z rodzicami - potwierdzone oświadczeniem studenta - należy przy liczeniu dochodu studenta na jedną osobę w rodzinie uwzględnić także dochód rodziców.


Jeśli student nie ma stałych dochodów lub osiąga średni dochód poniżej najniższego wynagrodzenia za pracę, to przy liczeniu dochodu na osobę w rodzinie studenta uwzględnia się dochody rodziców. Dotyczy to również przypadku, gdy student nie mieszka z rodzicami lub założył własną rodzinę - bierze się wówczas pod uwagę j dochody studenta, współmałżonka i dzieci.
Co w praktyce oznacza wprowadzenie możliwości poręczenia spłaty kredytu studenckiego przez Bank Gospodarstwa Krajowego?

Rozwiązanie to pozwala osobom, które nie pochodzą z zamożnej rodziny na ubieganie się o kredyt. Wymagane przez banki komercyjne poręczenie będzie w takim przypadku udzielane przez Fundusz Poręczeń Kredytowych który - obok Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich - funkcjonuje w BGK. W ubiegłym roku kredyt studencki otrzymało 97 tysięcy osób spośród 109 tysięcy, których dochód do tego uprawniał. Wynika z tego, że około 12 tysięcy osób nie otrzymało kredytu prawdopodobnie z powodu braku wymaganych przez banki poręczeń. Dodatkowo okazało się, że około 75% z tej grupy to osoby o najniższych dochodach (mniej niż 400 złotych miesięcznie na członka rodziny). Takim osobom pieniądze są najbardziej potrzebne, dlatego Minister Finansów wprowadził możliwość poręczeń. W tym roku banki - po formalnym odrzuceniu wniosków nie popartych poręczeniem - zwrócą się do studenta z pytaniem czy jest zainteresowany kredytem z poręczeniem BGK, który jednak będzie o 100 zł. niższy od "zwykłego" kredytu - wynosić będzie 300 złotych miesięcznie.
Czy poręczenie BGK obejmuje całość kredytu czy tylko część?

Poręczenie BGK obejmuje 50% udzielonego kredytu. Takie ograniczenie wynika z ustawy o poręczeniach i gwarancjach Skarbu Państwa, która powstała dużo wcześniej.
Jakie są preferowane kierunki studiów, których studiowanie daje pierwszeństwo w przyznaniu kredytu?

Nie ma takich kierunków - wszyscy studenci traktowani są jednakowo.
Czy kredyt studencki będzie przysługiwać studentom uczelni wojskowych, wyższych seminariów duchownych i uczestnikom studiów doktoranckich?

O kredyt mogą się starać studenci uczelni wojskowych oraz - po raz pierwszy w tym roku - studenci wyższych seminariów duchownych i doktoranci.


USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. 108 z 1998 r.)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 września 1998 r. w sprawie zasad zawierania przez Bank Gospodarstwa Krajowego z bankami umów określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. (Dz. U. 126 z 1998 r.)


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 września 1998 r.w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.


Źródło: Ministerstwo Finansów


Dołącz do nas!