Na czym polega nauczanie i wychowanie integracyjne?

Zarządzenie Nr 29 MEN z dn. 4 października 1993 r. (Dz. Urz. MEN z 1993 r., Nr 9, poz. 36)


Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą realizować obowiązek szkolny w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych przy dostosowaniu treści, metod oraz organizacji pracy do potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych uczniów.


Podstawową zasadą funkcjonowania nauczania i wychowania integracyjnego jest przekonanie, że wszystkie dzieci w miarę możliwości powinny uczyć się razem, niezależnie od doświadczanych przez nie trudności oraz różnic.


Szkoły integracyjne muszą uznawać i odpowiadać na zróżnicowane potrzeby swoich uczniów przyjmując różne style i tempa uczenia się oraz gwarantując każdemu odpowiednie wykształcenie m.in. dzięki właściwemu programowi nauczania i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej. W ramach szkół integracyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny otrzymywać takie dodatkowe wsparcie, jakiego wymagają w celu zapewnienia skuteczności ich kształcenia. Liczba uczniów (wychowanków) w oddziale/klasie integracyjnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów (wychowanków) niepełnosprawnych. Szkoła i przedszkole integracyjne powinny m.in.:

  • zapewnić odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie stanowiska ucznia (wychowanka),

  • zatrudnić dodatkowych nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu: udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod nauczania oraz prowadzenia bądź organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej,

  • działać w oparciu o program autorski zatwierdzony przez kuratora oświaty.

Po informacje dotyczące placówek integracyjnych w całym kraju można zgłaszać się do:


CENTRUM METODYCZNE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ MEN ZESPÓŁ DS. INTEGRACJI
00-644 Warszawa, ul. Polna 46a, pok. 13
tel. 825-44-51 wew. 102


Tekst broszury z serii Poznaj Swoje Prawa www.klon.org.pl/psp wydanej przez Stowarzyszenie KLON/JAWOR
Opracowanie: Maria Król, Małgorzata Jagoda (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 6a).


Tekst jest zgodny ze stanem prawnym na dzień 1 stycznia 1999 r.


edu.edu.plDołącz do nas!