Przewodnik po kredytach

O kredyt może ubiegać się każdy, kto rozpoczął studia (dzienne, wieczorowe lub zaoczne) w dowolnej uczelni (państwowej lub prywatnej, akademickiej lub zawodowej) przed 25 rokiem życia.
Wniosek należy złożyć do banku na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi dokumentami - zaświadczeniem z uczelni, że potencjalny kredytobiorca jest studentem, oświadczeniem o liczbie osób w rodzinie i poświadczeniem jej dochodów oraz "danymi, wymaganymi przez bank dla oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty", co w praktyce oznacza weksel poręczony przez osoby trzecie o odpowiednio wysokich dochodach.


Pierwszeństwo mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. W roku akademickim 1998/99 minister edukacji określił ten próg na 800 zł, w 1999/2000 obniżył do 550 zł, a dla 2000/2001 r. próg dochodowy zostanie ogłoszony na przełomie listopada i grudnia po analizie złożonych wniosków.


Kredyt jest udzielany na czas studiów (nie dłużej niż na sześć lat), a wypłacany w ratach miesięcznych przez 10 miesięcy w roku. Pierwszą ratę otrzymuje się z wyrównaniem od 1 października.


Wypłacanie kredytu zostaje wstrzymane w przypadku niezaliczenia semestru lub zawieszenia w prawach studenta.


Po upływie roku od ukończenia studiów należy rozpocząć spłatę kredytu wraz z odsetkami w wysokości nie mniejszej niż połowa stopy redyskonta weksli NBP. Liczba rat spłaty stanowi dwukrotność wypłaconych rat kredytu. Zarazem spłaty nie mogą przekraczać 20 proc. miesięcznego dochodu pożyczkobiorcy.


Najlepsi absolwenci oraz osoby, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej, mogą liczyć na umorzenie 20 proc. kredytu.


Dokąd po kredyt?

Banki, które udzielają kredytów studenckich (w nawiasach udział w świadczeniach przyznanych w ubiegłym roku akademickim)
  • PKO BP (65,1 proc.)

  • Bank Gospodarki Żywnościowej SA (12,2 proc.)

  • PEKAO SA (10,6 proc.)

  • Kredyt Bank PBI SA (4,0 proc.)

  • Bank Przemysłowo-Handlowy SA (2,3 proc.)

  • Bank Ochrony Środowiska SA (2,2 proc.)

  • Wielkopolski Bank Kredytowy SA (2,1 proc.)

  • Bank Zachodni SA (1,2 proc.)

  • Górnośląski Bank Gospodarczy SA (0,4 proc.)


Źródło: Polityka


Dołącz do nas!